Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej POPC Działanie 3.1 i 3.2

 

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie nie prowadzi konkursów na dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej POPC "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa".