Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej POPC

 

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie prowadzi konkursy na dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej POPC "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" w ramach następujących działań:

3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" (IV konkurs)

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 20.08.2018 r. do 19.10.2018 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie