Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej POPC

 

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie prowadzi konkursy na dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej POPC "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" w ramach następujących działań:

 

3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18)

Wnioski o dofinansowanie można składać w następujących termianch:

I runda konkursowa: od 30.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
II runda konkursowa: od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
III runda konkursowa: od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie


3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" (Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18)

Planowana data ogłoszenia konkursu to listopad 2018 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie